Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο μόνο παρ 6 της υπ’ αριθμ 33320/25.7.2013 κανονιστικής απόφασης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των μονοτμηματικών Σχολών του ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 1096/5.8.2013), με την οποία εξειδικεύεται η νομοθετική εξουσιοδότηση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 4009/2011, η Νομική Σχολή, ως μονοτμηματική, διοικείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, η οποία συγκροτείται και συνεδριάζει υπό δύο συνθέσεις: μία «μικρή», κατά τους ορισμούς του άρθρου 10 παρ. 5 ν. 4009/2011, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στη Συνέλευση Τμήματος, και μία «ολομελή», με τη σύνθεση του άρθρου 9 παρ. 10 Ν. 4009/2011, η οποία συνεδριάζει για ζητήματα αρμοδιότητάς της.

1. Μέλη της γενικής Συνέλευσης της Σχολής («μικρή» σύνθεση) (κατά το άρθρ. 10 παρ. 5 Ν. 4009/2011) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17  ΑΠΟ 1.9.2016 ΕΩΣ 31.8.2017

2. Μέλη της γενικής Συνέλευσης της Σχολής («ολομελής σύνθεση») (κατά το άρθρo 9 παρ 10 του ν. 4009/2011) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΑΠΟ 1.11.2015 ΕΩΣ 31.8.2016

3. Διαρκείς Επιτροπές Νομικής Σχολής