Πρόλογος Κοσμήτορα

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ, διαμορφωμένη από το τρέχον ακαδημαïκό έτος ως η μοναδική μονοτμηματική Σχολή του Πανεπιστημίου μας, αποτελεί ακαδημαïκή μονάδα με πλούσια ιστορία, που έχει συμβάλει σημαντικά στο νομικό πολιτισμό της νεώτερης Ελλάδας, περιλαμβάνοντας στο επιστημονικό της δυναμικό τόσο θεωρητικούς του Δικαίου όσο και δασκάλους με μεγάλη εμπειρία στην άσκηση νομικών επαγγελμάτων.
Αποστολή της Σχολής αποτελεί η παροχή στους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής εκπαίδευσης στην επιστήμη του Δικαίου. Στόχο της, να καταστούν  οι απόφοιτοί της σε βάθος γνώστες του περιεχομένου και των μεθόδων ερμηνείας και  εφαρμογής των δικαιïκών κανόνων και αρχών, εμπνευσμένοι υπερασπιστές της δικαιοσύνης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο βίο τους, συνειδητοί πολίτες, υπεύθυνοι επαγγελματίες και αδιάφθοροι διαχειριστές των δημοσίων πραγμάτων.
Η επιστήμη του Δικαίου, ως κοινωνική επιστήμη, δεν είναι αυστηρά περιχαρακωμένη και δεν υποκύπτει εύκολα στη λογική του «άσπρο ή μαύρο». Αντίθετα, λειτουργεί, συνήθως, αναζητώντας τη διαμόρφωση θέσεων στη βάση περισσοτέρων κριτηρίων και, συνακόλουθα, χαρακτηρίζεται από τη διαρκή ανάγκη για πραγματοποίηση εκτιμητικών σταθμίσεων. Σταθμίσεων που άλλοτε τείνουν στην εξισορρόπηση μεταξύ αντικρουόμενων ιδιωτικών συμφερόντων ή μεταξύ αυτών και του δημοσίου συμφέροντος, άλλοτε στην παράλληλη πραγμάτωση αλληλοσυγκρουόμενων ελευθεριών περισσοτέρων κοινωνών του δικαίου και άλλοτε στην αναζήτηση προβαδίσματος μεταξύ της ουσιαστικά δικαιότερης και της πρακτικά ασφαλέστερης λύσης. Βάση για τις σταθμίσεις αυτές –και ταυτόχρονα ύψιστη γνώση που μπορεί να κατακτήσει κάποιος με τις νομικές σπουδές– αποτελούν οι κρίσιμες κάθε φορά αξιολογικές εκτιμήσεις του νομοθέτη, αυτές που δεσπόζουν στο «τέλος» (=σκοπό) κάθε δικαιïκού κανόνα και καθορίζουν τη ρυθμιστική του εμβέλεια.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι η απόκτηση νομικής παιδείας, όπως και κάθε επιστημονικής γνώσης, ξεκινά από τη διδασκαλία και ολοκληρώνεται με την κατ’ ιδίαν μελέτη και τον εσωτερικό διάλογο που αναπτύσσει ο φοιτητής με τις ποικίλες επιστημονικές απόψεις που διατυπώνονται στο γνωστικό του αντικείμενο. Η παράδοση του μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας είναι λειτουργία συλλογική, ενώ η μελέτη προσπάθεια ατομική, μοναχική σε μεγάλο βαθμό. Εξίσου αναγκαίες και οι δύο: Ο καθηγητής δεν μεταδίδει –δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να το κάνει– πλήρεις γνώσεις στο μάθημα που διδάσκει. Προσφέρει μόνο τα αναγκαία «κλειδιά», για να μπορέσει  ο φοιτητής μόνος του, μελετώντας ο ίδιος, να ανοίξει και να κατανοήσει τις αστείρευτες αποθήκες των γνώσεων που συγκροτούν το συγκεκριμένο κάθε φορά επιστημονικό πεδίο. Παρακολούθηση των παραδόσεων μόνο, χωρίς προσωπική μελέτη σε βάθος, είναι «κλειδί χωρίς θησαυρό». Αλλά και η μελέτη, μόνη της, χωρίς παρακολούθηση του μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας, σπανίως θα αποδώσει καρπούς∙ ο πλούτος των γνώσεων θα είναι στα χέρια του φοιτητή, θα παραμένει όμως σε μεγάλο βαθμό ακατανόητος και δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί συνθετικά, υποβαθμίζοντας την όλη εκπαιδευτική προσπάθεια στο επίπεδο της αποστήθισης.
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα γίνεται προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής, δηλαδή των μαθημάτων που διδάσκονται και των βασικών στοιχείων του περιεχομένου τους, μαζί με τα προτεινόμενα κάθε φορά εκπαιδευτικά βοηθήματα. Παράλληλα, προβάλλονται οι κύριες υποστηρικτικές δομές των σπουδών, όπως η ενιαία Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, η αίθουσα Πολυμέσων και τα προγράμματα Erasmus/Sokrates. Τέλος, απογράφεται το ανθρώπινο δυναμικό της Σχολής, οι διδάσκοντες, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό που στελεχώνει τις Γραμματείες, έτσι ώστε να γνωρίζει ο φοιτητής πού θα πρέπει κάθε φορά να απευθύνεται για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων του.
 
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013
 
Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής
Γεώργιος  Δέλλιος