Εξεταστέα 'Υλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων για την Εισαγωγή στη Νομική Σχολή ΑΠΘ για το Ακαδημ. Έτος 2016- '17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Κατατακτήριες Eξετάσεις

 για εισαγωγή στη Νομική Σχολή

για το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017

 

Ανακοινώνεται ότι και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου 4186/2013 και την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, η κατάταξη πτυχιούχων  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών θα γίνει με εξετάσεις στα τρία (3) μαθήματα που αναφέρονται ακολούθως και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο πρώτο εξάμηνο σπουδών (απόφαση Γ.Σ. 54/05-04-2016).

 Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων στη Νομική Σχολή-Α.Π.Θ.

Σημαντική διευκρινιστική σημείωση:

Στην εξέταση των μαθημάτων του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ και του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα και συνεπώς επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένων κωδίκων-συλλογή νομοθεσίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Οι υπογραμμισμένες θεματικές βρίσκονται και στα 3 βιβλία που προτείνονται. 

Ύλη:

Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο περιλαμβάνει τις βασικές θεματικές ενότητες που προϋποθέτουν την κατανόηση της διεθνούς έννομης τάξης. Μέσα από την ιστορική διαδρομή και τη δογματική/θεωρητική εξέλιξη του διεθνούς δικαίου γίνεται κατανοητή η φύση του, όπως και η θεσμική και κανονιστική συγκρότηση της διεθνούς κοινότητας. Δίνεται έμφαση στα υποκείμενα και τις πηγές του διεθνούς δικαίου, στους σύγχρονους δικαιοπαραγωγικούς μηχανισμούς και στους φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στη διεθνή έννομη τάξη. Επιπλέον, εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στη διεθνή και στις επιμέρους εσωτερικές δικαιοταξίες, και η έννοια της κρατικής κυριαρχίας και της κρατικής ευθύνης υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Περαιτέρω, εξετάζονται οι αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες στο διεθνές δίκαιο, όπως επίσης οι αρμοδιότητες στον χώρο (ειδικά στο Δίκαιο της Θάλασσας), ενώ τέλος αναλύονται η έννομη τάξη και τα βασικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών.

Για την προετοιμασία των υποψηφίων προτείνονται ενδεικτικά τα παρακάτω εγχειρίδια:

 •    Χατζηκωνσταντίνου Κ., Χ. Αποστολίδης, Μ. Σαρηγιαννίδης, Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο (2η έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014).
 •    Αντωνόπουλος Κ. & Κ. Μαγκλιβέρας (επιμ.), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας (2η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014).
 •     Ρούκουνας Εμ., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (2η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015).

Κώδικες

 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Βασικά Νομοθετήματα, Μάιος 2015, Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης (σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, τ. 29) ή οποιαδήποτε άλλη μη σχολιασμένη συλλογή Διεθνών Συνθηκών.
 • Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου

 

Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Ορισμός θετικού δικαίου
 • Θεμελιώδεις αρχές μιας σύγχρονης έννομης τάξης
 • Βασικά γνωρίσματα μορφής του σύγχρονου δικαίου
 • Γλώσσα του δικαίου και το νόημα των νομικών όρων

Β. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

 • Ηθική και θετικό δίκαιο
 • Νομιμότητα και κοινός ανθρώπινος νους
 • Νομιμότητα και κοινωνική ηθική

Γ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Η θετικότητα του δικαίου: νόημα κι αξία
 • Νομοθέτηση και δημόσια σφαίρα επικοινωνίας των πολιτών
 • Νομιμοποίηση της έννομης τάξης
 • Αρχές δικαιοσύνης με τα μέσα του ανθρώπινου λογικού
 • Αντιρρήσεις στην ιδέα περί δικαιοσύνης και αντίλογος

Δ. ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Η ρύθμιση του κανόνα δικαίου: γενική κι αφηρημένη
 • Νομικός συλλογισμός
 • Αυθεντία των κανόνων δικαίου και καταναγκασμός

Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Αυτόνομη και ετερόνομη ρύθμιση
 • Κοινωνικοί κανόνες
 • Θετοί κανόνες
 • Κριτική της θεώρησης των κανόνων ως προσταγών
 • Επιτακτικοί και απαγορευτικοί κανόνες
 • Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κανόνες

ΣΤ. ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Επιτρεπτικοί κανόνες και η ιδέα των δικαιωμάτων
 • Ο διαπλαστικός τρόπος ρύθμισης και η ιδέα των δικαιοπραξιών
 • Επιτελεστικοί (ή διαπλαστικοί) κανόνες και η πλαστικότητα του κόσμου του δικαίου

Ζ. ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

 • Θέσπιση και ισχύς των κανόνων δικαίου
 • Κυριαρχία και νομοθέτηση (Θεμελιώδης κανόνας, Κοινωνικός κανόνας αναγνώρισης)
 • Η έννομη συγκρότηση της πολιτικής συμβίωσης

Η. ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Τι είναι οι πηγές του δικαίου; (Ισχύς και αποτελεσματικότητα των κανόνων)
 • Νόμος: Σύνταγμα (νομικοπολιτική σπουδαιότητά του, συνταγματική κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων), τυπικός νόμος (Νόμος και δημοκρατική παράδοση, τυπολογία τυπικών νόμων), Προεδρικά διατάγματα και κανονιστικές διοικητικές πράξεις, το δίκαιο της ανάγκης.
 • Το έθιμο (Αγγλικό Κοινοδίκαιο, ελληνική έννομη τάξη)
 • Δευτερογενείς πηγές δικαίου: χρηστά ήθη, συναλλακτικά ήθη, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ήπιο δίκαιο και αλλοδαπό δίκαιο.
 • Διεθνές δίκαιο (η διασύνδεσή του με την εγχώρια έννομη τάξη, η νομική σπουδαιότητα του, τα γενικώς παραδεγμένα διεθνή έθιμα και οι διεθνείς συμβάσεις ως πηγές του εσωτερικού δικαίου)
 • Το δίκαιο της ΕΕ και η νομοπαραγωγική εξουσία των οργάνων της  (Πρωτείο του δικαίου της ΕΕ έναντι του ημεδαπού δικαίου;)

Θ. Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

 • Τα πρόσωπα ως υποκείμενα δικαίου (Πρόσωπα, πράγματα, ζώα). Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Η διάκριση του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό
 • Ιδιωτική αυτονομία και ελευθερία συναλλαγών στη σύγχρονη κοινωνία
 • Το ποινικό δίκαιο (χαρακτήρας του και περιορισμοί στην αρμοδιότητα ποινικής νομοθέτησης)

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1.  Αναγκαιότητα της ερμηνείας του δικαίου (ανάδειξη και εξειδίκευση του νοήματος των κανόνων δικαίου, η παγίδα της «κατά γράμμα» ερμηνείας). Η ορθότητα των νομικών κρίσεων

2.   Το ζήτημα της ορθότητας των νομικών κρίσεων

3.   Βασικές μέθοδοι ερμηνείας («γραμματική» ερμηνεία, «Λογική» ερμηνεία, «Ιστορική»  ερμηνεία, «Συστηματική» ερμηνεία, «Τελολογική» ερμηνεία)

4.  Το σύγχρονο νόημα της τελολογικής ερμηνείας (τελολογική ερμηνεία στο ποινικό δίκαιο)

 

Προτεινόμενα βοηθήματα για τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις:

 • Κώστα Σταμάτη – Ανδρέα Τάκη, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2015.
 • Παύλου Κ. Σούρλα, Justi atque injusti scientia. Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1995.

 

 • Συνταγματικό Δίκαιο

Ύλη:

Συνταγματικό Δίκαιο: αντικείμενο και μέθοδοι του Συνταγματικού Δικαίου. Οι σχέσεις του Συνταγματικού Δικαίου με τους άλλους κλάδους του δικαίου.

Σύνταγμα: Έννοια του Συντάγματος, διακρίσεις -τυπικό και ουσιαστικό Σύνταγμα, Σύνταγμα με την σύνθετη έννοια και πραγματικό Σύνταγμα-, σημασίες και λειτουργίες του Συντάγματος.

Συντακτική εξουσία: έννοια και διακρίσεις.

Πολίτευμα: έννοια του πολιτεύματος και είδη. Μοναρχία-Ολιγαρχία-Δημοκρατία. Αντιπροσωπευτική και Άμεση Δημοκρατία. Συνταγματική Δημοκρατία.

Κυβερνητικά συστήματα: έννοια και κατηγορίες κυβερνητικών συστημάτων. Οι σχέσεις πολιτεύματος και κυβερνητικού συστήματος.

Το ισχύον πολίτευμα στην Ελλάδα: Δημοκρατική αρχή και αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Αντιπροσωπευτική και επιτακτική εντολή. Χαρακτηριστικά της ψήφου και αρχές που διέπουν την ψηφοφορία. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η θέση των πολιτικών κομμάτων.

Το κοινοβουλευτικό σύστημα στο Σύνταγμα του 1975: Η αρχή της δεδηλωμένης και η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης (πρόταση εμπιστοσύνης- δυσπιστίας, κοινοβουλευτικός έλεγχος).

Η προεδρευόμενη μορφή του ισχύοντος πολιτεύματος. Αρμοδιότητες και συνταγματικός ρόλος του Προέδρου Δημοκρατίας.

Οι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος.

Βιβλιογραφία:

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι απολύτως ενδεικτική

 •  Δ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, τ. Α και Β’, Αθήνα- Κομοτηνή, Α. Σάκκουλας, 1993
 • Αντ. Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο τ. Ι, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2004
 •  Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2014.
 • Α. Δημητρόπουλου, Σύστημα συνταγματικού δικαίου, Γενική συνταγματική θεωρία - Οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα 2011
 •  Φ. Σπυρόπουλου, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα, Α. Σάκκουλα, 2006 (εξαντλημένο στον εκδότη, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες).

Κώδικες

 • Το Σύνταγμα, σε οποιαδήποτε μη σχολιασμένη έκδοση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Τρίτη, 1 έως Τρίτη, 15 Νοεμβρίου, 2016.

Οι ώρες που θα δέχεται αιτήσεις η Γραμματεία της Νομικής Σχολής θα ανακοινωθούν εκείνη την περίοδο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία της Σχολής)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.

Διαδικασία εξετάσεων:

Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων θα αναρτηθεί ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην συγκεκριμένη αίθουσα.

Οι υποψήφιοι, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωματιστού μελανιού εκτός του μπλε και του μαύρου.

Απαγορεύεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές ή άλλα αντικείμενα εκτός από το στυλό και το πιστοποιητικό της ταυτοπροσωπίας.

Αποτελέσματα:

Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής, μετά τη σχετική έγκριση από την Γενική Συνέλευση, μαζί με την προθεσμία για εγγραφή των επιτυχόντων.

 

Γραμματεία

Νομικής Σχολής