ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΧΘΔ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Ο πλουραλισμός των εννόμων τάξεων και η πολυμέρεια της ένδικης προστασίας στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη:ΕΣΔΑ,Δίκαιο της ΕΕ,εθνικό δίκαιο.Το εύρημα του διαλόγου των δικαστών,η δυναμική και τα αποτελέσματά του-Παραδείγματα από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομολογία Στάγκος Τρίτη 27.2.2018 8-10μμ 6
2 Η αμείλικτη πραγματικότητα των συγκρούσεων μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων-Παραδείγματα από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομολογία.Η τάση προς ένα συγκεντρωτικό, ευρωπαϊκό έλεγχο της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη-Η (μελλοντική) προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ ως καταλύτης αυτής της τάσης και η υπεραξία της για την εθνική προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στάγκος Τρίτη 6.3.2018 8-10μμ 6
3 Η σχέση εθνικού Συντάγματος, ΕΣΔΑ και ενωσιακού δικαίου. Σύμφωνη με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του νόμου και του Συντάγματος-Η χρήση της ΕΣΔΑ από τον Έλληνα δικαστή:μεθοδολογία. Λ.Παπαδοπούλου Τρίτη 13.3.2018 8-10μμ 6
4 ΕΣΔΑ και θρησκευτική ελευθερία-ΕΣΔΑ και σωματεία (συλλογική αυτονομία)-Αρχή της αναλογικότητας ΔΕΕ,ΕΔΔΑ και εθνικά δικαστήρια-Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής καταγωγής-ΕΣΔΑ και σύμφωνο συμβίωσης (προσωπική και οικογενειακή ζωή) Λ.Παπαδοπούλου Τρίτη 20.3.2018 8-10μμ 6
5 ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και περουσιακές αξιώσεις.Α. Η έννοια της περιουσίας.Β. Προστατευόμενα πρόσωπα.  Γ. Η αρχή της ειρηνικής απόλαυσης των αγαθών.ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και περιουσιακές αξίες. Δ . Η στέρηση της περιουσίας. 1. Έννοια.2. προϋποθέσεις επιτρεπτής στέρησης3. Ο ρόλος της αποζημίωσης ειδικότερα Ε. Οι περιορισμοί των περουσιακών δικαιωμάτων 1. Έννοια 2. Προϋποθέσεις επιτρεπτού περιορισμού 3. Ο ρόλος της αποζημίωσης ειδικότερα.ΣΤ.Συμπεράσματα- παρατηρήσεις. Αθ. Βαλτούδης Τρίτη 27.3.2018 8-10μμ 6
6 ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και Αστικό Ι.ΕΣΔΑ και προστασία της προσωπικότητας 1. Υγεία και σωματική ακεραιότητα (ιδίως: η συναίνεση σε ιατρικές πράξεις).2. Όνομα,εικόνα,φήμη 3. Ιδιωτική ζωή 4. Ελευθερία της έκφρασης, της επιστήμης και της τέχνης.ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και Αστικό.ΙΙ.ΕΣΔΑ και οικογενειακό δίκαιο 1. "Έννοια" "οικογενειακής ζωής" και αξιοποίησή της στο ελληνικό δημόσιο 2. Θέματα ομόφυλων ζευγαριών 3. ΄Θέματα συγγένειας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Αικ Φουντεδάκη Τρίτη17.4.2018 8-10μμ 6
7 ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και Εργατικό Δίκαιο 1. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες ως θεμελιώδεις ελευθερίες στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η αρχή της αποτελεσματικής προστασίας. 1.1. Ένα παράδειγμα εφαρμογής:Υπάγονται τα μνημονιακά  νομοθετικά μέτρα στην Ελλάδα στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη (άρθρο 51); 1.2. Σύγκρουση των συνδικαλιστικών ελευθεριών με την επιχειρηματική ελευθερία και την αρχή της ανταγωνιστικότητας σε συνθήκες ασύμμετρης παγκοσμιοποίησης και οικονομικής κρίσης.ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και Εργατικό Δίκαιο. 2. Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο προστασίας και αποπροστασίας των εργαζομένων.2.1. Η προστασία: Η οδηγία 70/1999 για την απαγόρευση της κατάχρησης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και τα εθνικά (ελληνικά) ισοδύναμα μέτρα, η οδηγία 98/59 για τις ομαδικές απολύσεις και η οδηγία 2001/23 για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων-Οι ex lego ομαδικές απολύσεις κατά τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων του ομίλου της Ολυμπιακής και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.-Το μνημονιακό μέτρο της αύξησης των ορίων των ομαδικών απολύσεων το 2014-Ανάλυση της σχετικής νομολογίας της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 2.2.Η αποπροστασία:Οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις  στο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ (μεταξύ άλλων: δανεισμός εργαζομένων, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών). Δ.Ζερδελής Τρίτη 24.4.2018 8-10μμ 6
8 Κρίσιμες πτυχές του δικαιώματος για χρηστή δίκη κατ' αρθρ.6 ΕΣΔΑ και πολιτική δίκη βάσει της νομολογίας του ΕΣΔΑ-Αποτίμηση βασικών ρυθμίσεων του ΚΠολΔ υπό το  φως τουο άρθρ. 6 ΕΣΔΑ-Αντίκτυπος της νομολογίας του ΕΣΔΑ στην ελληνική νομολογία. Ε.Ποδηματά Τρίτη 8.5.2018 8-10μμ 6
9 Ειδικότερα το πρόβλημα του ορισμένου της αίτησης αναίρεσης κατά τη νομολογία του ΑΠ και το ζήτημα της συμβατότητας των θέσεων του ΑΠ προς το άρθρο 6 ΕΣΔΑ βάσει της νομολογίας  του ΕΔΔΑ. Ε.Ποδηματά Τρίτη 15.5.2018 8-10μμ 6
10 ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινικό δίκαιο-Σημεία επαφής της ΕΣΔΑ κα ιτου χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με το ποινικό δίκαιο-Γενικά χαρακτηριστικά της νομολογίας του ΕΣΔΑ και του ΔΕΕ επί ποινικών υποθέσεων.-ΕΣΔΑ/Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ΕΕ και προστασίας της ζωής.*Αστυνομική βία και προσβολές κατά της ζωής.*Εναλλακτικά μέτρα κράτησης (υπό όρο απόλυση) και κίνδυνος ζωής τρίτων από απολυόμενο.-ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινικό δίκαιο-ΕΣΔΑ/Χάρτης Θ.Δ. ΕΕ και βασανιστήρια.-ΕΣΔΑ.Χάρτης Θ.Δ. ΕΕ και προσβολές της τιμής-ανθρώπινης αξιοπρέπειας. ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινικό δίκαιο.-ΕΣΔΑ Χάρτης Θ.Δ. και αρχή N.c.n.p.s.I. -ΕΣΔΑ/Χάρτης Θ.Δ. ΕΕ προστασία της ιδιοκτησίας και δήμευση. ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινική δίκη.-Διάκριση στέρησης και περιορισμού της ελευθερίας (προσαγωγές σε αστυνομικά τμήματα, σύλληψη καταδικαθέντων).-ΕΣΔΑ/Χάρτης και στέρηση της ελευθερίας:Περιπτωσιολογία: κράτηση κατόπιν καταδίκης, κράτηση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, κράτηση ψυχικά ασθενών, κράτηση αλλοδαπών ενόψει απέλασης.Εξασφαλιστικά δικαιώματα στέρησης της ελευθερίας. Καϊάφα/Παπαδαμάκης Τρίτη 22.5.2018 8-10μμ 6
11 ΕΣΔΑ/Χάρτης και αρχή της δίκαιης δίκης (περιεχόμενο, πεδίο εφαρμογής) .Εύλογη διάρκεια της δίκης. Τα κριτήρια. Το ελληνικό πρόβλημα.Οι πιλοτικές αποφάσεις.Η πρόσφατη αντιμετώπιση του προβλήματος.Παράνομα αποδεικτικά μέσα.Ειδικές ανακριτικές πράξεις (αστυνομική διείσδυση).Δικαίωμα σιωπής-Αρχή μη αυτοενοχοποίησης  (ανάλυση DNA).ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινική δίκη.ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και τεκμήριο αθωότητας-προστασία προσωπικότητας κατηγορουμένου- Δικαιώματα κατηγορουμένου και ιδίως το δικαίωμα σε αποτελεσματική υπεράσπιση ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινική δίκη.-Δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων.-ΕΣΔΑ (7ο Πρωτόκολλο) και ένδικα μέσα. Καϊάφα/Παπαδαμάκης Τρίτη 29.5.2018 8-10μμ 6

Συντονίστρια : Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι

Βοηθήματα: Υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων, ανάρτηση υλικού στο blackboard Ο πλουραλισμός των εννόμων τάξεων και η πολυμέρεια της ένδικης προστασίας στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη: ΕΣΔΑ,Δίκαιο της ΕΕ,εθνικό δίκαιο.

Ο πλουραλισμός των εννόμων τάξεων και η  πολυμέρεια της ένδικης προστασίας στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη:ΕΣΔΑ,Δίκαιο της ΕΕ,εθνικό δίκαιο.

Έναρξη παραδόσεων :Τρίτη  27.2.2018 8-10μμ στην αίθ 6

Ημέρα διδασκαλίας : Τρίτη 8-10μμ αιθ 6

Κωδικός: 
ΔΣ 7
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2017-2018
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
6
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών