Β΄ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση του Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ έτους 2016-2017

Προς τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας ενημερώνουμε για τη Β΄ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση του Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ έτους 2016-2017, με την επισήμανση ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα, το αργότερο έως τις 30 Μαρτίου 2016, ώρα 16:00.

Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/training (Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+ Επιμόρφωση[EU,Τουρκία] / Επιμόρφωση Προσωπικού 2016-2017/Οδηγίες & Έντυπα).

Περισσότερες πληροφορίες:  https://eurep.auth.gr/el/node/964