ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής στις εκλογές της 5ης Οκτωβρίου 2017, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 1 της ΥΑ 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255) ορίζει τα παρακάτω:

α) ένα (1) εκλογικό τμήμα για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,

β) την Αίθουσα 213 του οικείου Τομέα ως κατάστημα ψηφοφορίας,

γ) όλοι οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο παραπάνω υπό (β) κατάστημα ψηφοφορίας (εξαιρούνται όσοι βρίσκονται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων),

δ) η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 έως 14:30,

ε) η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή.

 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

 

(υπογραφή)*

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σταμάτης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Φορέα.