Όργανα Σχολής

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017/τ. Α') όργανα της Σχολής είναι:
 
α) Γενική Συνέλευση Σχολής
β) Κοσμητεία
γ) Κοσμήτορας, η  καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου
 
Διαρκείς Επιτροπές της Νομικής Σχολής