Επίτιμοι διδάκτορες

Έγιναν Επίτιμοι Διδάκτορες της Νομικής Σχολής, από το παν/κό έτος 2013-14, οι παρακάτω:

1. Κασιμάτης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Παν/μίου Αθηνών, στη δημόσια ΓΣ 10/17-12-2013.

2. Μενουδάκος Κωνσταντίνος, επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη δημόσια ΓΣ 17/12-5-1013.

3. Pernice Ingolf, τακτικός καθηγητής της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Humboldt του Βερολίνου,στη δημόσια ΓΣ30/4-12-2014.

4. Supiot Alain, καθηγητής του College de France, στη δημόσια ΓΣ 76/3-5-2017.

5. Juncker Jean-Claude, Πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη δημόσια ΓΣ 85/13-7-2017.

6. Vosskuhle Andreas, καθηγητής στο Παν/μιο του Freiburg, Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, στη δημόσια ΓΣ 94/27-11-2017.