Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Νομική Σχολή λειτουργεί επτά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

 

   

           Διιδρυματικό ΠΜΣ με τίτλο:

           «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,

σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

           Διατμηματικό ΠΜΣ με τίτλο:

           «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων

Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

 

     Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και

    Οικονομικά», αναπτύσσεται με τη  συνεργασία του Τμήματος Οικονομικών

    Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 

    Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του

    Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

    Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

    της Νομικής Σχολής

    και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

    του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

    με τίτλο «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας»