Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του-των μελών του Εργαστηριιακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής

English translation unavailable for .