Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές" για το ακ. έτος 2019-2020

 

Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3647/τ.Β΄/27-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1986/τ.Β΄/31-5-2019, ΦΕΚ τροποποίησης αποφάσεων Συγκλήτου ΑΠΘ: 2944/τ.Β΄/16-7-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο στις εξής ειδικεύσεις: 1. «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών και 3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://international.law.auth.gr

Επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα για το ακ. έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ καθώς και στη σχετική ανακοίνωση.