Νομικά ζητήματα ανάπτυξης, διάθεσης και χρήσης εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile applications)

Νομικά ζητήματα ανάπτυξης, διάθεσης και χρήσης εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile applications)

Eπιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Ιγγλεζάκης

Ιστοσελίδα: https://www.lawofapps.com/

Στο πρόγραμμα εξετάζονται τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από τις κινητές εφαρμογές (mobile applications). Οι κινητές εφαρμογές είναι γνωστές και ως εφαρμογές έξυπνων συσκευών (smartphone apps) (εφεξής, στα πλαίσια της παρούσης, «εφαρμογές»). Οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο, κρατώντας ένα δυναμικό και κυρίαρχο ρόλο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Καθώς ο αριθμός των συνδρομητών έξυπνων συσκευών συνεχίζει να αυξάνονται, οι χρήστες γνωρίζουν και γοητεύονται από τον ισχυρό εικονικό κόσμο και οι δυνατότητες των κινητών εφαρμογών πολλαπλασιάζονται. Τα smart phones αντιπροσώπευαν περίπου το 75% του συνόλου των κινητών τηλεφώνων που πωλήθηκαν κατά το 3ο τρίμηνο 2015, σε σύγκριση με περίπου 70% που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2014 (Ericsson Mobility Report, 11/2015) και ότι το 89% του χρόνου που δαπανάται από τους χρήστες σε μέσα (media) είναι μέσω κινητών εφαρμογών (Nielsen, το Cross Platform Έκθεση 4ο τρίμηνο 2014).

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εφαρμογών (μεγάλη ποικιλία, υψηλή λειτουργικότητα, χαμηλό κόστος, διαθέσιμες για δωρεάν και εύκολο «κατέβασμα» και εύκολη χρήση με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη) συνέβαλαν στην ραγδαία αυξανόμενη δημοτικότητα τους, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις ανησυχίες που οι χρήστες έχουν σε σχέση με τις πολλαπλές νομικές συνέπειες, τους κινδύνους και πολύπλοκα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, η νομική θεωρία και βιβλιογραφία δεν έχει προβεί ακόμη σε μια συστηματική και σταθερή προσέγγιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τις εφαρμογές. Έτσι, η ασφάλεια δικαίου παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για τους νομοθέτες και τους δικαστές, τους δικηγόρους και τους βασικούς παίκτες στην αγορά εφαρμογών.

Σύμφωνα με τον ορισμό που περιέχεται στην Technopedia, οι “εφαρμογές είναι γενικά μικρές, ατομικές μονάδες λογισμικού με περιορισμένη λειτουργία”, ένα είδος λογισμικού (application software) που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε μια φορητή συσκευή, όπως έναν υπολογιστή smartphone ή tablet και παρέχουν στους χρήστες υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που παρέχουν οι υπολογιστές. Σκοπός μίας εφαρμογής είναι η εκτέλεση μίας συγκεκριμένης εργασίας ή σειράς εργασιών. Το λογισμικό είναι μια ακολουθία εντολών αναγνώσιμων από τον η/υ έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί ορισμένες εργασίες (υπολογισμούς). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η έννοια του λογισμικού είναι ευρύτερη από την έννοια της εφαρμογής (ως λογισμικού) καθώς περιλαμβάνει λογισμικό το οποίο είναι (περαιτέρω) εκτελέσιμο, δηλαδή εκτελεί εργασίες ή σειρές εργασιών, αλλά και λογισμικό που δεν είναι (περαιτέρω) εκτελέσιμο, όπως για παράδειγμα τους ψηφιακούς οδηγούς συσκευών (device drivers), τα ψηφιακά εγχειρίδια, τις ψηφιακές εικόνες και τα ψηφιακά έγγραφα .

Στα πλαίσια αυτά, στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η αξιολόγηση της αντιμετώπισης των εφαρμογών από τον νόμο αλλά και από δικαστήρια και η πρόταση λύσεων σε εντοπισθέντα προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών. Ως εκ τούτου, τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν την εφαρμογή των νομικών κανόνων στον τομέα των εφαρμογών δεδομένων των τεχνικών τους χαρακτηριστικών. Δεδομένου ότι οι εφαρμογές είναι ουσιαστικά λογισμικό η παρούσα μελέτη θα αξιολογήσει την παρεχόμενη νομική προστασία του λογισμικού σε σχέση με τις ανάγκες των εφαρμογών και θα προτείνει λύσεις για την ορθή και περισσότερο στοχευμένη νομική αντιμετώπιση των εφαρμογών.