Νομικά ζητήματα από τη συλλογή και επεξεργασία Μεγαδεδομένων Υγείας (Big Health Data) υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)

Σκοπός της έρευνας είναι η εξέταση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία Μεγαδεδομένων Υγείας (Big Health Data), με έμφαση στα Γενετικά Μεγαδεδομένα (Big Genetic Data). Μεγαδεδομένα υγείας είναι συλλογές δεδομένων μεγάλης κλίμακας που υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό την εύρεση τάσεων, συμπεριφορών και καταστάσεων υγείας. Η επεξεργασία μεγαδεδομένων υγείας θέτει τη νομική επιστήμη ενώπιον της πρόκλησης οριοθέτησής τους σε σχέση με το παραδοσιακό νομικό καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται δηλ., το ζήτημα, κατά πόσο αυτά μπορούν πράγματι να χαρακτηριστούν ως “προσωπικά δεδομένα”, ποιες υποχρεώσεις βαρύνουν όσους τα επεξεργάζονται, αλλά και κατά πόσο η επεξεργασία μεγαδεδομένων υγείας υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Απέναντι σε αυτήν την πρόκληση, η επιστημονική έρευνα φιλοδοξεί να παρέχει δομημένες και ιεραρχημένες απαντήσεις, τόσο στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, όσο και σε επίπεδο εθνικών νομοθεσιών.