ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 απονεμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στην κάτοχο της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση κα Κατερίνα Σαββαϊδου το βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη στην Γ’ Τάξη Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών για την μονογραφία της με τίτλο «Δημοσιονομική διαφάνεια. Πρωτοβουλίες, πρότυπα και κώδικες, εργαλεία αξιολόγησης της δημοσιονομικής διαχείρισης, δημοσιονομικοί κανόνες και θεσμοί, ελληνική δημοσιονομική μεταρρύθμιση», η οποία εκδόθηκε από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη το 2017. Το βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη απονέμεται για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης (μονογραφίας) επί θέματος αναφερόμενου στο Δημόσιο Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.

Όπως επισημάνθηκε από την Ακαδημία, «Στη μελέτη της βραβευομένης εξετάζεται με τρόπο συστηματικό και ουσιαστικό η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων δημοσιονομικής διαχείρισης για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας στην κρατική διοίκηση».

Η έννοια της δημοσιονομικής διαφάνειας δεν είναι καινούργια. Διατρέχει το σύνολο του δημοσιονομικού δικαίου ως βασική αρχή, την οποία εξυπηρετούν και οι υπόλοιπες παραδοσιακές αρχές του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η έννοια αυτή μετεξελίχθηκε στο πέρασμα του χρόνου και σήμερα βρίσκεται στην καρδιά των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, τη βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης, τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, τη λογοδοσία των κυβερνώντων, καθώς και την αποκατάσταση της σχέσης με την κυβέρνηση και τους θεσμούς. 

Στο πλαίσιο της μελέτης επιχειρείται η καταγραφή των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν από διάφορους διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, των εργαλείων αξιολόγησης και των δημοσιονομικών κανόνων και θεσμών που συστάθηκαν για την προώθηση της δημοσιονομικής διαφάνειας και τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης γενικότερα, ενώ γίνεται αναφορά και στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μετά την έναρξη της κρίσης για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας και τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης γενικότερα.