Ψήφισμα της Γ.Σ. του Τμήματος Νομικής σχετικά με τη ρύθμιση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με εκείνους των ΑΕΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της με αριθμό 152/ 5.2.2020,  αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη νομοθετική αλλαγή με την οποία οι τίτλοι σπουδών των κολλεγίων αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με εκείνους των ΑΕΙ (άρθρο 50 ν. 4653/2020), διαπιστώνει ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση προς τη συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς εξομοιώνει προδήλως ανόμοιες καταστάσεις.

Θεωρεί επιπλέον ότι, στο μέτρο που τα κολλέγια δεν υπόκεινται στις αυτές προϋποθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης με τα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα, η συγκεκριμένη εξομοίωση παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της αξιοκρατίας.

Αμφότερες οι αρχές αυτές είναι θεμελιώδεις για την ορθή λειτουργία του κράτους δικαίου, και ιδιαίτερα στο πεδίο της εκπαίδευσης.

 

Η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής

καθηγήτρια κ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου