ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ακαδ. έτους 2020-2021

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από
1 Ιουνίου 2020 έως 31/07/2020
Τρόποι Υποβολής των Δικαιολογητικών:
α. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Γραμματεία Τμήματος Νομικής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»].

β. Με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση: isamara@law.auth.gr. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται όλα ενωμένα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf και το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει τη μορφή: [ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]. Σημειώνεται ότι και στις δύο ως άνω περιπτώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της υποψήφιου/ας από Δημόσια Αρχή

Συνημμένα αρχεία: