Η ΕΣΔΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ:Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Ο πλουραλισμός των εννόμων τάξεων και η πολυμέρεια της ένδικης προστασίας στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη:ΕΣΔΑ,Δίκαιο της ΕΕ,εθνικό δίκαιο.Το εύρημα του διαλόγου των δικαστών,η δυναμική και τα αποτελέσματά του-Παραδείγματα από την  Λ.Παπαδοπούλου ΤΡΙΤΗ 2.3.2021    
2 Η αμείλικτη πραγματικότητα των συγκρούσεων μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων-Παραδείγματα από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομολογία.Η τάση προς ένα συγκεντρωτικό, ευρωπαϊκό έλεγχο της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη-Η (μελλοντική) προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ ως καταλύτης αυτής της τάσης και η υπεραξία της για την εθνική προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Λ.Παπαδοπούλου ΤΡΙΤΗ 9.3.2021    
3 Η σχέση εθνικού Συντάγματος, ΕΣΔΑ και ενωσιακού δικαίου. Σύμφωνη με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του νόμου και του Συντάγματος-Η χρήση της ΕΣΔΑ από τον Έλληνα δικαστή:μεθοδολογία. Λ.Παπαδοπούλου ΤΡΙΤΗ 23.3.2021    
4 ΕΣΔΑ και θρησκευτική ελευθερία-ΕΣΔΑ και σωματεία (συλλογική αυτονομία)-Αρχή της αναλογικότητας ΔΕΕ,ΕΔΔΑ και εθνικά δικαστήρια-Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής καταγωγής. Λ.Παπαδοπούλου ΤΡΙΤΗ 30.3.2021    
5 ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και Αστικό.Ι.ΕΣΔΑ και προστασία της προσωπικότητας 1.Υγεία και σηματική ακεραιότητα (ιδίως:η συναίνεση σε ιατρικές πράξεις) 2. Όνομα, Εικόνα, φήμη 3. Ιδιωτική ζωή 4. Ελευθερία της έκφρσης, της επιστήμης και της τέχνης. ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και Αστικό.ΙΙ.ΕΣΔΑ και οικεγειακό δίκαιο 1. "Έννοια οικογενειακής ζωής" και αξιοποίησή της στο ελληνικό δίκαιο. 2. Θέματα ομόφυλων ζευγαριών. 3. Θέματα συγγένειας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Κ.Φουντεδάκη ΤΡΙΤΗ 6.4.2021    
6

ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και περοσιακές αξιώσεις. Α. Η έννοια της περιουσίας. Β. Προστατευόμενα πρόσωπα. Γ. Η αρχή της ειρηνικής απόλαυσης των αγαθών. ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και περουσιακές αξιώσεις Δ. Η στέρηση της περιουσίας

1.Έννοια, 2. Προϋποθέσεις επιτρεπτής στέρησης, 3. Ο ρόλος της αποζημίωσης ειδικότερα Ε. Οι περιορισμοί των περουσιακών δικαιωμάτων 1. Έννοια, 2. Προϋποθέσειςεπιτρεπτού περιορισμού, 3. Ο ρόλος της αποζημίωσης ειδικότερα ΣΤ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Α.Βαλτούδης

ΤΡΙΤΗ

   
7 ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και Εργατικό Δίκαιο 1. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες ως θεμελιώδεις ελευθερίες στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η αρχή της αποτελεσματικής προστασίας. 1.1. Ένα παράδειγμα εφαρμογής:Υπάγονται τα μνημονιακά  νομοθετικά μέτρα στην Ελλάδα στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη (άρθρο 51); 1.2. Σύγκρουση των συνδικαλιστικών ελευθεριών με την επιχειρηματική ελευθερία και την αρχή της ανταγωνιστικότητας σε συνθήκες ασύμμετρης παγκοσμιοποίησης και οικονομικής κρίσης.ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και Εργατικό Δίκαιο. 2. Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο προστασίας και αποπροστασίας των εργαζομένων.2.1. Η προστασία: Η οδηγία 70/1999 για την απαγόρευση της κατάχρησης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και τα εθνικά (ελληνικά) ισοδύναμα μέτρα, η οδηγία 98/59 για τις ομαδικές απολύσεις και η οδηγία 2001/23 για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων-Οι ex lego ομαδικές απολύσεις κατά τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων του ομίλου της Ολυμπιακής και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.-Το μνημονιακό μέτρο της αύξησης των ορίων των ομαδικών απολύσεων το 2014-Ανάλυση της σχετικής νομολογίας της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 2.2.Η αποπροστασία:Οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις  στο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ (μεταξύ άλλων: δανεισμός εργαζομένων, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών). Δ.Σιδέρης ΤΡΙΤΗ 20.4.2021    
8 Κρίσιμες πτυχές του δικαιώματος για χρηστή δίκη κατ' αρθρ.6 ΕΣΔΑ και πολιτική δίκη βάσει της νομολογίας του ΕΣΔΑ-Αποτίμηση βασικών ρυθμίσεων του ΚΠολΔ υπό το  φως τουο άρθρ. 6 ΕΣΔΑ-Αντίκτυπος της νομολογίας του ΕΣΔΑ στην ελληνική νομολογία. Ε.Ποδηματά ΤΡΙΤΗ 11.5.2021    
9 Ειδικότερα το πρόβλημα του ορισμένου της αίτησης αναίρεσης κατά τη νομολογία του ΑΠ και το ζήτημα της συμβατότητας των θέσεων του ΑΠ προς το άρθρο 6 ΕΣΔΑ βάσει της νομολογίας  του ΕΔΔΑ. Ε.Ποδηματά ΤΡΙΤΗ 18.5.2021    
10 ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινικό δίκαιο-Σημεία επαφής της ΕΣΔΑ κα ιτου χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με το ποινικό δίκαιο-Γενικά χαρακτηριστικά της νομολογίας του ΕΣΔΑ και του ΔΕΕ επί ποινικών υποθέσεων.-ΕΣΔΑ/Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ΕΕ και προστασίας της ζωής.*Αστυνομική βία και προσβολές κατά της ζωής.*Εναλλακτικά μέτρα κράτησης (υπό όρο απόλυση) και κίνδυνος ζωής τρίτων από απολυόμενο.-ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινικό δίκαιο-ΕΣΔΑ/Χάρτης Θ.Δ. ΕΕ και βασανιστήρια. Α.Παπαδαμάκης ΤΡΙΤΗ 25.5.2021    
11 ΕΣΔΑ/Χάρτης Θ.Δ. ΕΕ και προσβολές της τιμής-ανθρώπινης αξιοπρέπειας. ΕΣΔΑ/Χάρτης Θ.Δ. ΕΕ προστασία της ιδιοκτησίας και δήμευση. ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινική δίκη-Διάκριση στέρησης και περιορισμού της ελευθερίας (προσαγωγές σε αστηνομικά τμήματα, σύλληψη καταδικασθέντων)-ΕΣΔΑ/Χάρτης και στέρηση της ελευθερίας:Περιπτωσιολογία:κράτηση κατόπιν καταδίκης, κράτηση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, κράτηση ψυχικά ασθενών, κράτηση αλλοδαπών ενόψει απέλασης. Εξασφαλιστικά δικαιώματα στέρησης της ελευθερίας. Α.Παπαδαμάκης ΤΡΙΤΗ 1.6.2021    
12 ΕΣΔΑ/Χάρτης και αρχή της δίκαιης δίκης (περιεχόμενο, πεδίο εφαρμογής)Εύλογη διάρκεια δίκης. Τα κριτήρια -Το ελληνικό πρόβλημα- Οι πιλοτικές αποφάσεις-Η πρόσφατη αντιμετώπιση του προβλήματος-Παράνομα αποδεικτικά μέσα-Ειδικές ανακριτικές πράξεις (αστυνομιή διείσδυση) Δικαίωμα σιωπής-Αρχή μη αυτοενοχοποίησης (ανάλυση DNA). ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινική δίκη. ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και τεκμήριο αθωότητας -προστασία  προσωπικότητας κατηγορουμένου-Δικαιώματα κατηγορουμένου και ιδίως το δικαίωμα σε αποτελεσματική υπεράσπιση. ΕΣΔΑ/Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και ποινική δίκη-Δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων-ΕΣΔΑ (7ο Πρωτόκολλο) και ένδικα μέσα. Α.Παπαδαμάκης ΤΡΙΤΗ 8.6.2021    
           

Συντονιστής : Α.ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Βοηθήματα: Υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων, ανάρτηση υλικού στο blackbord

Ο πλουραλισμός των εννόμων τάξεων και η  πολυμέρεια της ένδικης προστασίας στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη:ΕΣΔΑ,Δίκαιο της ΕΕ,εθνικό δίκαιο.

Έναρξη παραδόσεων :Τρίτη  

Ημέρα διδασκαλίας : Τρίτη  8-10μμ 

Κωδικός: 
ΔΣ 7
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2020-2021
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών