Καινοτόμος Ευρωπαϊκός δρόμος μάθησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Επιστημονικά υπεύθυνη: αν. καθηγήτρια Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 

Συντονιστής έργου (ΑΠΘ ή άλλο ίδρυμα): Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  - Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα

Χρηματοδότης, πλαίσιο και αριθμός έγκρισης: Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020, Αριθμός Έργου: 2019-1-PT01-KA203-060772

Διάρκεια χρηματοδότησης: 30 Νοεμβρίου 2019 - 31 Οκτωβρίου 2021

Συνεργαζόμενοι φορείς:  Αριστοτέλειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονίκης, Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο της Σιένα, Pixel, REDU - Δίκτυο Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,  POSCOHR - Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις χώρες που μιλούν πορτογαλικά 

Εμπλεκόμενοι ερευνητές/ερευνήτριες: Δέσποινα Νάτση 

Ιστοσελίδα ερευνητικού έργου: https://together.pixel-online.org/index.php

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητριών/τών και ακαδημαϊκού προσωπικού, με στόχο την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/ριών, που χαίρουν διεθνούς προστασίας. Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι: η δημιουργία Χάρτη Καλωσορίσματος για Πρόσφυγες, εκπαιδευτικού υλικού που θα απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές και κατευθυντήριων οδηγιών για το ακαδημαϊκό προσωπικό.