Κινούμενες ταυτότητες: έγγραφα διασυνοριακά

Επιστημονικά υπεύθυνη: αν. καθηγήτρια Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 

Συντονιστής έργου (ΑΠΘ ή άλλο ίδρυμα): Πανεπιστήμιο της Βερόνα

Χρηματοδότης, πλαίσιο και αριθμός έγκρισης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Προγράμματα ΕΕ 2014-2020, Προγραμμα Justice-ΓΛΚ, GA — 101007502 με αρ. πρωτ. 242198/2020

Διάρκεια χρηματοδότησης: 1 Νοεμβρίου 2020 - 30 Οκτωβρίου 2022

Συνεργαζόμενοι φορείς:  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2. ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ, 3. Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, 4. Ευρωπαϊκη Ένωση Ληξιάρχων

Εμπλεκόμενοι ερευνητές/ερευνήτριες: 1. Τριανταφυλλιά (Λίνα) Παπαδοπούλου, 2. Δάφνη Λίμα

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 απλοποιεί σημαντικά την κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων προκειμένου να ευνοήσει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, ωστόσο έχει λάβει ως τώρα ελάχιστη προσοχή. Το παρόν ερευνητικό έργο θα αναλύσει τον Κανονισμό στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων οικογενειακής κατάστασης και των δικαιωμάτων και αρχών που αποτυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στη συνέχεια, θα μεταφέρει την ερευνητική αυτή γνώση σε επαγγελματίες, επηρεάζοντας έτσι τις πρακτικές σε χώρες της ΕΕ και πέραν αυτής. Η συνεργασία υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ενώσεων υπαλλήλων ληξιαρχείου.