Ύλη για το μάθημα "Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας"

ΥΛΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΚΑΙΟ  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Εαρινό εξάμηνο 2021

 

 

 

Ι. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο δίκαιο της διανοητικής και ειδικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Β. Δίκαιο σημάτων

 

1.Έννοια και νομική φύση του σήματος-Σκοπός και λειτουργίες του σήματος-Οι αρχές του δικαίου σημάτων-Νομοθετικές ρυθμίσεις-Εθνικό, σήμα της ΕΕ, «διεθνές» σήμα

      2. Διακρίσειςσημάτων

      3. Γένεση του δικαιώματος στο σήμα – Υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις - Απόλυτοι και Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Διαδικασία καταχώρισης-Μητρώο σημάτων

      4. Νομική φύση και περιεχόμενο του δικαιώματος στο σήμα

      5. Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό – Μεταβίβαση – Άδεια χρήσης

      6. Διάρκεια και απώλεια του δικαιώματος στο σήμα

      7. Προστασία του σήματος με βάση το Ν. 4679/2020

 

Γ. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

      1. Εισαγωγικές γενικές παρατηρήσεις - Έννοια εφευρέσεως και διπλώματος ευρεσιτεχνίας

       2.Απόκτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας-Δικαιούχοι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας-

       3. Ειδικότερα οι εφευρέσεις εργαζομένων

       4. Οικονομική εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Μεταβίβαση, αναγκαστική μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης)

        5. Διάρκεια και απώλεια του δικαιώματος του ευρεσιτέχνη.

        6. Προστασία

 

 

 

ΙΙ. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Το έργο

Έννοια του έργου, νομοθετικός ορισμός και στοιχεία του έργου, ειδικές περιπτώσεις έργων, έργα παράγωγα, επεξεργασίας, κλπ.

Ο δημιουργός

Αρχή του δημιουργού, πρωτότυπη κτήση, μισθωτός και εντολοδόχος δημιουργός, πλειονότητα δημιουργών, τεκμήρια, πλασματικός αρχικός δικαιούχος

Νομική φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Το ηθικό δικαίωμα

Γενικά, χαρακτηριστικά, τα κατ’ ιδίαν ηθικά δικαιώματα (εξουσίες)

Το περιουσιακό δικαίωμα

Γενικά, τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά δικαιώματα (εξουσίες)

Οικονομική εκμετάλλευση του έργου

Γενικά περί συμβάσεων οικονομικής εκμετάλλευσης, μεταβίβαση του δικαιώματος, κληρονομική διαδοχή

Το δίκαιο των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης του έργου

Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης, νομοθετικές ρυθμίσεις και αρχές, ο ερμηνευτικός κανόνας του σκοπού της μεταβίβασης, ρυθμίσεις ειδικών συμβάσεων

Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Γενικά, περιορισμοί υπέρ συμφερόντων ιδιωτών και υπέρ της ολότητας, έλεγχος των τριών βημάτων, χρονικός περιορισμός

Έννομη προστασία