Υλικό εργασίας για το μάθημα "Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης"__ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΕ

Εαρινό Εξάμηνο 2020-21, Αναπληρωτής καθηγητής Ιωσήφ Κτενίδης

 

Βασικές νομικές πράξεις:

  • Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
  • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Υλικό Εργασίας:

  • 13.12.1979, Liselotte Hauer, υπόθ. 44/79.
  • 13.7.1988, Wachauf, υπόθ. 5/88.

ΔΕΚ 18.6.1991, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., υπόθ. C-260/89

ΔΕΚ 26.6.1997, Familiapress, υπόθ. C-368/95

ΔΕΚ 4.12.2008, Yassin Abdullah Kadi κ. Συμβουλίου της ΕΕ & Επιτροπής των ΕΚ, υπόθ. C-402/05 P.

ΔΕΚ 16.12.2008, Μηχανική ΑΕ, υπόθ. C-213/07.

ΕΔΔΑ 30.6.2005, Bosphorus, αρ. προσφυγής 45036/98.

ΔΕΕ 26.2.2013, Stefano Melloni, υπόθ. C-399/11

ΔΕΕ 26.2.2013, Akerberg Fransson, υπόθ. C-611/10

ΔΕΕ 30.4.2014, Pfleger, υπόθ. C-390/12

ΔΕΕ 16.9.2010, Χατζή, υπόθ. C-149/10

ΔΕΕ 21.12.2016, ΑΓΕΤ Ηρακλής, υπόθ. C-201/15

ΔΕΕ 14.3.2015, Achbita, υπόθ. C-157/15

ΔΕΕ 14.3.2015, Bugnaoui, υπόθ. C-188/15

H πρόσβαση στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Δικαστηρίου: curia.europa.eu

H πρόσβαση στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: eur-lex.europa.eu.

Η πρόσβαση στη νομολογία του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: https://hudoc.echr.coe.int.