ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙ.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α.Οργανισμοί διακυβερνητικής συνεργασίας
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Εισαγωγικά:Εργατικό δίκαιο,παγκοσμιοποίηση και ο ρόλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (Οργανωτική δομή,κανονιστικό έργο,σύστημα ελέγχου,διεθνείς συμβάσεις Εργασίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και η θέση τους στην εσωτερική έννομη τάξη). Α.Καζάκος-Χ.Δεληγιάννη Πέμπτη 1.10.2015 8-10μμ 7
2 Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης:Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΣΔΑ και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.Περιεχόμενο,έλεγχος εφαρμογής, εσωτερική αποτελεσματικότητα σχέση με άλλα διεθνή και ενωσιακά κείμενα. Π.Στάγκος Τρίτη    6.10.2015 8-10μμ 7
           
Β.Υπερεθνικοί οργανισμοί: η περίπτωση της ΕΕ
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
3 Μεγάλοι σταθμοί της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ Όργανα και αρμοδιότητες της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα.Αποτελεσματικότητα του νομοθετικού έργου της ΕΕ. Χ.Δεληγιάννη Πέμπτη 8.10.2015 8-10μμ 7
           
Γ.Διεθνικές επιχειρήσεις και Διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
4 Διεθνικές επιχειρήσεις,διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και  ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος Χ.Δεληγιάννη Τρίτη 13.10.2015 8-10μμ 7
           
ΙΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
5 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η σχέση του με τους άλλους ευρωπαϊκούς Χάρτες κοινωνικών δικαιωμάτων και με την ΕΣΔΑ Π.Στάγκος Πέμπτη 15.10.2015 8-10μμ 7
6 Αρχή της μη διάκρισης στο δίκαιο της ΕΕ, στην ΕΣΔΑ και στα μεγάλα δικαιικά συστήματα Χ.Δεληγιάννη Τρίτη 20.10.2015 8-10μμ 7
7 Πέμπτη 22.10.2015 8-10μμ 7
8 Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων ως ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων Ζ.Σαχπεκίδου-Δ.Λέντζης Πέμπτη 29.10.2015 8-10μμ 7
9 Τρίτη 3.11.2015 8-10μμ 7
10 Η αρχή της ισότητας των φύλων Αννα -Μαρία Κώνστα Πέμπτη 5.11.2015 8-10μμ 7
           
ΙΙΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
Α. Ατομικές σχέσεις εργασίας
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
11 Μη τυπικές μορφές απασχόλησης και χρόνος εργασίας:οδηγίες 97/81 και 99/70 91/383 και 2003/88 ΕΕ για τη μερική απασχόληση,τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων με σύμβαση πρόσκαιρης απασχόλησης και την οργάνωση χρόνου εργασίας  Α.Καζάκος-Δ.Ζερδελής-Δ.Σιδέρης Τρίτη 10.11.2015 8-10μμ 7
12 Πέμπτη 12.11.2015 8-10μμ 7
13 Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων:Οδηγίες 98/59, 2001/23 και 80/97 για τις ομαδικές απολύσεις,τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων και την αφερεγγυότητα του εργοδότη Α.Καζάκος-Δ.Ζερδελής-Δ.Σιδέρης Πέμπτη 19.11.2015 8-10μμ 7
           
Β. Συλλογικές σχέσεις εργασίας
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
14 Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και η σύγκρουσή τους με τις θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες της ΕΕ(Albany,Viking/Laval/Anti Viking etc) Α.Καζάκος ή Χ.Δεληγιάννη Τρίτη 24.11.2015 8-10μμ 7
15 Πληροφόρηση,διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση:Οδηγία 14/2002 ΕΕ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Οδηγία 94/45 ΕΕ για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων/Οδηγία 2001/86ΕΚ για το ρόλο των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρία Χ.Δεληγιάννη Πέμπτη 26.11.2015 8-10μμ 7
           
ΙV.ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
16 Δικαστική επίλυση διαφορών από ατομικές συμβάσεις εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότητας:ο Κανονισμός 44/2001 Βρυξέλλες Ι για Διεθνή δικαιοδοσία,αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Ε.Βασιλακάκης Τρίτη 1.12.2015 8-10μμ 7
17 Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότητας:Ο Κανονισμός 593/2008 Ρώμη Ι Α.Καζάκος ή Β.Κούρτης Πέμπτη 3.12.2015 8-10μμ 7
18 Η διείσδυση του δικαίου της ΕΕ κατά τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στην ατομική σύμβαση εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότητας:Η Οδηγία 96/71 ΕΚ για την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίων Α.Καζάκος ή Α.Γκιζάρη Τρίτη 8.12.2015 8-10μμ 7
19 Εφαρμοστέο Δίκαιο στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας(συνδικαλιστικές οργανώσεις,συμβούλια εργαζομένων,συλλογικές συμβάσεις εργασίας,διαιτητικές αποφάσεις και απεργία/Κανονισμός 864/2007 Ρώμη ΙΙ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές) Α.Καζάκος Πέμπτη 10.12.2015 8-10μμ 7
           
V.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
20 Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (Κανονισμός 883/2004) Α.Στεργίου Τρίτη 15.12.2015 8-10μμ 7
21 Η εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας Α.Στεργίου Πέμπτη 17.12.2015 8-10μμ 7
22 Η ανοικτή μέθοδος του συντονισμού Α.Στεργίου Τρίτη 22.12.2015 8-10μμ 7
           
VΙ.ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
23 Ευελιξία με ασφάλεια ή αξιοπρεπής εργασία  Α.Καζάκος-Χ.Δεληγιάννη Πέμπτη 8.1.2016 8-10μμ 7

 

Κωδικός: 
ΔΣ 2
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
4
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ ΠΕΜΠΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
7
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών