ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5% (ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ)

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ

 

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

από 05/10/2017 έως  και 12/10/2017  και ώρα 13.30- 14.30

με τα εξής δικαιολογητικά:

[αφού συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και εκτυπώσουν την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr ]

  • Αίτηση εγγραφής (συμπληρωμένη και εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.151/17897/Β6/7-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β΄/14-2-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση.
  • 1 (μία ) φωτογραφία
  • αστυνομική ταυτότητα και απλό φωτοαντίγραφο αυτής

 

Θεσσαλονίκη 05-10-2017

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ