Διιδρυματικό ΠΜΣ: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Masters Degree

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) είναι η μελέτη και έρευνα αφενός του νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρτήσεις και αφετέρου των σύγχρονων πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας τους.

 

Το πρόγραμμα απονέμει ενιαίο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» (MSc “Criminal Law and Addictions”) στις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:

Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων.

Β) Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

 

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της διατομεακής επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο των εξαρτήσεων και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Ειδικότερα, σκοπός της πρώτης κατεύθυνσης του προγράμματος είναι να προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για το χειρισμό ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις, τόσο στο στάδιο της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας όσο και σε εκείνο της έκτισης των ποινών, παρέχοντας ταυτόχρονα εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα κέντρα θεραπείας, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προϋποθέσεις αποδοχής εξαρτημένων ατόμων σε αυτά, την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών και τις δυνατότητες εξασφάλισης δωρεάν θεραπείας.

 

Σκοπός της δεύτερης κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τους σπουδαστές για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διεθνούς πιστοποίησης συμβούλων εξαρτήσεων, να αναλάβουν θέσεις ως σύμβουλοι αντιμετώπισης εξαρτήσεων, σύμβουλοι για διαταραχές συμπεριφοράς, κλινικοί θεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι για ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυλακισμένοι) ή μέλη του προσωπικού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την υποστήριξη των φοιτητών.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής αναμένεται να:

 • Καλλιεργήσει τις γνώσεις του μέσω εκμάθησης των απαραίτητων εννοιών, όρων, θεωριών, μοντέλων σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα.
 • Αντιστοιχίσει την εμπειρική με τη θεωρητική γνώση προκειμένου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει καθημερινά ζητήματα της πράξης.
 • Αποκτήσει ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στο χώρο των εξαρτήσεων.
 • Καταστεί ικανός να εφαρμόσει τις αποκτώμενες εξειδικευμένες γνώσεις μέσω της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης και να εκπονήσει υψηλού επιπέδου συναφή μεταπτυχιακή εργασία.
 • Αναπτύξει κριτικές και ερευνητικές ικανότητες που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διάρκεια των σπουδών είναι 18 μήνες (3 εξάμηνα). Τα πρώτα 2 εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο Σαββατοκύριακα (6 Σαββατοκύριακα ανά εξάμηνο).

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Λειτουργούν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία. Μέρος των παραδόσεων ή και το σύνολο αυτών σε ορισμένα μαθήματα μπορεί να γίνεται με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών.

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά / Αγγλικά

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣAΓΩΓΗΣ

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο, που αρχίζει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Η αίτηση για την εισαγωγή κατατίθεται από τις 15 Μαρτίου ως τις 15 Μαΐου κάθε έτους και η επιλογή των υποψηφίων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου.

 

Η αίτηση υποβάλλεται με ειδικό έντυπο που ο υποψήφιος μπορεί να εξασφαλίσει από την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ή κυπριακού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΚΥΣΑΤΣ.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του προγράμματος.

στ) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας και, σε περίπτωση γνώσης και άλλων γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης και των γλωσσών αυτών.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών και επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής:

α) Ο γενικός βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια.

β) Το πτυχίο Τμήματος Νομικής, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνικής Εργασίας ή  Κοινωνικής Διοίκησης δίνει στον υποψήφιο δέκα (10) μόρια. Πτυχίο άλλων Τμημάτων ΑΕΙ δίνει μηδέν (0) μόρια.

γ) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών δίνει από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.

δ) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία μοριοδοτείται με ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.

ε) Η προφορική συνέντευξη που πραγματοποιείται με όλους τους υποψηφίους δίνει από μηδέν (0) ως δέκα (10) μόρια, πολλαπλασιαζόμενα με συντελεστή δύο (2).  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων και

Β) Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

και απαιτεί 90 ECTS για κάθε κατεύθυνση.

Για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου, ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού κατά το α΄ εξάμηνο σπουδών, 2 υποχρεωτικά και 2 μαθήματα επιλογής κατά το β΄ εξάμηνο σπουδών και μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Επειδή το πρόγραμμα απευθύνεται σε ακροατήριο με διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πριν την έναρξη του α΄ εξαμήνου προσφέρεται σε φοιτητές που δεν έχουν πτυχίο Νομικής ή θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο ποινικό δίκαιο ένα προαιρετικό μάθημα υποβάθρου, στο πλαίσιο του οποίου αναλύονται βασικά ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

A’ εξάμηνο – 4 υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρουν συνολικά 30 ECTS

 1. Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
 2. Πολιτικές πρόληψης των εξαρτήσεων, έγκαιρης παρέμβασης και αγωγής υγείας
 3. Εξαρτήσεις και παραβατική συμπεριφορά
 4. Εισαγωγή στη θεωρία των εξαρτήσεων

 

Β’ εξάμηνο – 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής, που προσφέρουν συνολικά 30 ECTS

Κατεύθυνση Ι: Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 1. Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
 2. Μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων σε δομές εγκλεισμού και ανοικτά θεραπευτικά προγράμματα

Μαθήματα επιλογής

 1. Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και ο ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη
 2. Θεραπευτικές δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
 3. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
 4. Πρακτική άσκηση σε πρόγραμμα απεξάρτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα ή/και σε κέντρο υποδοχής αποφυλακισμένων

Κατεύθυνση ΙΙ: Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 1. Θεραπεία των εξαρτήσεων: Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και Φαρμακοθεραπείες
 2. Ερευνητικά εργαλεία στις εξαρτήσεις (διαγνωστικά εργαλεία- αποτελεσματικότητα – κίνδυνοι)

Μαθήματα επιλογής:

 1. Εμβάθυνση στην κλινική αντιμετώπιση της εξάρτησης και στην πρόληψη της υποτροπής
 2. Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί (ανήλικοι, φυλακισμένοι, ψυχικά ασθενείς)
 3. Κοινωνικές δομές (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα) και εξαρτήσεις
 4. Ρόλος και ευθύνη του ειδικού επιστήμονα στον χώρο των εξαρτήσεων
 5. Πρακτική άσκηση σε θεραπευτικές δομές

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ:

 • Ρ. Αρμάος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Στελεχών ΚΕΘΕΑ, μέλος Εκπ. Προσωπικού ΕΑΠ
 • Κ. Γαζγαλίδης, Συντονιστής ΟΚΑΝΑ Βορείου Ελλάδος, Διευθυντής Εξαρτήσεων ΨΝΘ
 • Β. Γκιτάκος, Διευθυντής ΚΕΘΕΑ, Επιστ. Συνεργάτης Παντείου Πανεπιστημίου
 • D. Deitch, Ομ. Καθηγητής UCSD
 • Α. Ζαχαριάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
 • Σ. Καζαντζίδου, Υπεύθυνη Έρευνας προγράμματος ΚΕΘΕΑ - ΙΘΑΚΗ
 • Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Ν. Κουράκης, Καθηγητής Παν. Λευκωσίας
 • Π. Κουτρουβίδης, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Μελών ΚΕΘΕΑ, μέλος Εκπ. Προσωπικού ΕΑΠ
 • I.  Kutsenok, Καθηγητής UCSD, Διευθυντής Γραφείου Εξαρτήσεων και Εγκληματικότητας, UNODC (2013 - 2015)
 • Λ. Μαργαρίτης, Καθηγητής ΑΠΘ
 • Χ. Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παν. Λευκωσίας
 • Α. Παπαδαμάκης, Καθηγητής ΑΠΘ
 • Θ. Παπακυριάκου, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
 • Γ. Παπαναστασάτος, Υπεύθυνος Τομέα Έρευνας ΚΕΘΕΑ, Μέλος της Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο UNODC
 • R. Pates, Πρόεδρος ISAJE
 • Ε. Πατούρη, Λέκτορας Παν. Λευκωσίας
 • Α. Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Β. Πολυζωΐδου, Λέκτορας Παν. Λευκωσίας
 • Χ. Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
 • Μ. Σμυρνάκη, Θεραπεύτρια στο Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ - ΑΡΙΑΔΝΗ
 • Δ. Σορβατζιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Λευκωσίας
 • Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Α. Τσιμπουκλή, Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, μέλος Εκπ. Προσωπικού ΕΑΠ

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη διεύθυνση: http://addictions.law.auth.gr