Διατμηματικό ΠΜΣ:«Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

Τα Τμήματα Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3559/τΒ΄/22-8-2018) και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ.

Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

            Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έξι (6) μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται από τους φοιτητές κατά τη θερινή περίοδο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι εβδομήντα πέντε (75). Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α. Τμημάτων Νομικής, β. Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και γ. Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τους είκοσι ένα (21), πλην της περίπτωσης της ισοβαθμίας, και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Αν οι επιτυχόντες εισακτέοι κάποιας ή κάποιων από τις παραπάνω κατηγορίες είναι λιγότεροι από επτά (7), είναι δυνατό, μετά από απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων άλλης κατηγορίας μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των είκοσι ένα (21) εισακτέων.

Τέλη φοίτησης

Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των διακοσίων ευρώ (200€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2018. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων στο ν. 4485/2017 κριτηρίων, ως εξής:

1) Βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια).

2) Μέσος όρος τριών (3) προπτυχιακών σχετικών μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή 1,5 και θα λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) μόρια.

Αναλυτικότερα:

  • για τους απόφοιτους Τμημάτων Νομικής τα μαθήματα είναι:

α. Εμπράγματο Δίκαιο, β. Εμβάθυνση Αστικού Δικαίου, γ. Εμβάθυνση Πολιτικής Δικονομίας

  • για τους απόφοιτους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών τα μαθήματα είναι:

α. Κτηματολόγιο, β. Τοπογραφία, γ. Φωτογραμμετρία

  • για τους απόφοιτους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος τα μαθήματα είναι:

α. Δασική Οικολογία, β. Εφαρμοσμένη Δασοκομική, γ. Τοπογραφία

3) Προφορική συνέντευξη, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

4) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια.

5) Συναφής (με το ΔΠΜΣ) επαγγελματική εμπειρία, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια.

6) Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα) σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ., η οποία λαμβάνει συνολικά μέχρι πέντε (5) μόρια. Η καλή γνώση (Β2) λαμβάνει ένα (1) μόριο, η πολύ καλή γνώση (Γ1) τρία (3) μόρια και η άριστη γνώση πέντε (5) μόρια. Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη βαθμολογία είναι πέντε (5) μόρια, δίχως δυνατότητα υπέρβασης των μορίων, λόγω γνώσης πολλών ξένων γλωσσών.

7) Κατοχή δεύτερου πτυχίου Πανεπιστημίου, η οποία λαμβάνει πέντε (5) μόρια.

8) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προερχόμενου από τη Νομική ή την Πολυτεχνική Σχολή ή από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία λαμβάνει δέκα (10) μόρια.

Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η επιτυχής ανταπόκριση σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ. Απαιτείται επίσης η καλή γνώση (επίπεδο Β2) ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα) σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο κάθε ειδικότητας.

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών / Ημερομηνία διεξαγωγής συνέντευξης

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνονται δεκτές από 3 έως 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Η συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών που διδάσκουν στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 08:30 π.μ. στην Αίθουσα 312 της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακ. έτος 2018-19

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» ακ. έτους 2018-19

Οι εγγραφές για τους εισακτέους του ΔΠΜΣ «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 ως και τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 σύμφωνα με τις συνημμένες αναλυτικές ανακοινώσεις.

 

Διευθυντής του ΔΠΜΣ:
Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
http://www.law.auth.gr/el/staff-civil-diamantopoulos

Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΠΜΣ:
Γραμματεία Νομικής Σχολής ΑΠΘ,
υπεύθυνος: Δημήτριος Τουρνάς
τηλ.: 0030 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2)
φαξ: 0030 2310 995272
email: info@law.auth.gr