Διοίκηση

Η Νομική Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα. Όργανα του Τμήματος βάσει του Ν. 4485/2017 είναι:

Ι. Η Συνέλευση του Τμήματος η οποία απαρτίζεται από:

  • τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος (τριετής θητεία)
  • τριάντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών ΔΕΠ κάθε Τομέα (ετήσια θητεία)
  • τους έξι Διευθυντές Τομέων (ετήσια θητεία)
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
  • τους εκπροσώπους ΕΔΙΠ (ετήσια θητεία)

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:

  • τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο (τριετής θητεία)
  • τους έξι Διευθυντές Τομέων (ετήσια θητεία)
  • έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ (ετήσια θητεία)

ΙΙΙ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, τα χρέη του οποίου εκτελεί ο Κοσμήτορας της Σχολής.
Ο τρόπος ανάδειξης και τα καθήκοντα των οργάνων του Τμήματος προσδιορίζονται στα άρθρα 21 (Συνέλευση Τμήματος), 22 (Διοικητικό Συμβούλιο) και 23 (Πρόεδρος) του Ν. 4485/2017.

Η παρούσα σύνθεση των οργάνων του Τμήματος Νομικής ως τις 31.8.2021 έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
(τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί ο κοσμήτορας)
Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(τα καθήκοντα του αναπληρωτή προέδρου ασκεί ο αναπληρωτής κοσμήτορας)
Καθηγητής Ιωάννης Στεφανίδης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ