ΠΜΣ Νομικής Σχολής

Το ακόλουθο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής

αφορά εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Νομικής Σχολής έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση στους επιμέρους κλάδους της Επιστήμης του Δικαίου. Σκοπός του είναι η παροχή συστηματικών γνώσεων εξειδίκευσης στον αντίστοιχο κλάδο, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) να γίνονται ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα και να αποκτούν προσόντα εξειδίκευσης σημαντικά για την σταδιοδρομία τους.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω επιστημονικές κατευθύνσεις:

α) Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου,

β) Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης,

γ) Διεθνών Σπουδών,

δ) Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου,

ε) Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

στ) Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικά στις κατευθύνσεις: α. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, β. Διεθνών Σπουδών, γ. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου και δ. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου είναι δυνατή η εγγραφή και πτυχιούχων συναφών με το αντικείμενο τους Τμημάτων ή Σχολών πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εκατόν πενήντα (150) κατ’ έτος.

Τέλη εγγραφής

Για το ακ. έτος 2017-2018 τα τέλη εγγραφής έχουν οριστεί στο ποσό των 200 ευρώ.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.