Διατμηματικό ΠΜΣ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του ΔΠΜΣ που λειτουργεί στην ΙατρικήΣχολή Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
  α) στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης για τις διαστάσεις των επί μέρους προβληματικών που συνδέονται με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο την παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σ' αυτούς τους τομείς.
  β) στην εξειδίκευση ιατρών, βιολόγων, βιοτεχνολόγων, νομικών, θεολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων και γενικά επιστημόνων με σχετικές προς το αντικείμενο δεξιότητες και εμπειρίες, για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, καθώς και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του ΔΠΜΣ.
  γ) στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτωνπου απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
3. Καθοδηγητική φιλοσοφία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αφενός να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος, και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά και δεοντολογικά υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΔΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ): Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση

Kατηγορίες εισακτέων

1. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Ιατρικής και Οδοντιατρικής και των Σχολών Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής.
2. Στο ΔΠΜΣ δύνανται επίσης να εγγραφούν: α. πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και β. πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώ τατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ' έτος, εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ προέρχονται από τις βιοϊατρικές επιστήμες και τουλάχιστον οκτώ από τις νομικές επιστήμες. Θέσεις που προορίζονται για αποφοίτους των βιοϊατρικών και των νομικών επιστημών και παραμένουν κενές καλύπτονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους.
Καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 3685/2008

Προσωπικό

Στην λειτουργία του ΔΠΜΣ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας του ΑΠΘ, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ιδρύματος και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες διδασκόντων όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008

Υλικοτεχνική υποδομή

Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ διατίθεται η υλικοτεχνική υποδομή των Σχολών Τμημάτων που συμμετέχουν σε αυτό (αίθουσες, βιβλιοθήκες, νησίδες Η/Υ κ.λπ.).

Χρονική διάρκεια

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΔΠΜΣ) διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στις Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση

Το Πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων

1. Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτά θα εξειδικεύονται με την απόφαση της ΕΔΕ κατ' έτος.
2. Τον Ιούνιο κάθε έτους η ΕΔΕ αναθέτει σε μέλη ΔΕΠ, σε συμφωνία με δήλωσή τους, τα μαθήματα που εκείνα θα διδάξουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Διοίκηση του ΔΠΜΣ

1. Όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ είναι:
  α) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 2 περ. β΄ του Ν. 3685/2008 και συγκροτείται από 3 (τρία) μέλη της ΓΣΕΣ της Ιατρικής Σχολής, 3 (τρία) μέλη της ΓΣΕΣ του Τμήματος Νομικής, 2 (δύο) μέλη της ΓΣΕΣ της Οδοντιατρικής Σχολής και 1 (ένα) μέλος της ΓΣΕΣ του Τμήματος Θεολογίας, τα οποία εκλέγονται για διετή θητεία από τη ΓΣΕΣ του οικείου Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. β) ν. 3685/2008. Της ΕΔΕ προεδρεύει ο Διευθυντής σύμφωνα με το άρθρο 2 δ) ν. 3685/2008.
  β) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) που απαρτίζεται από έξι (6) μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, και προεδρεύεται από τον Διευθυντή. Τα μέλη ΔΕΠ (2 της Ιατρικής Σχολής, 2 του Τμήματος Νομικής, 1 της Οδοντιατρικής Σχολής και 1 του Τμήματος Θεολογίας) της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται από την ΕΔΕ. Η ΣΕ προεδρεύεται από τον Διευθυντή. Ο Διευθυντής εκλέγεται από την ΕΔΕ μεταξύ των μελών της που κατέχουν τη βαθμίδα του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Η εκλογή της ΣΕ και του Διευθυντή γίνεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους για θητεία δύο ετών που μπορεί να ανανεώνεται ακόμη μία συνεχή φορά. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της ΣΕ και ο Διευθυντής δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους.
2. Η ΕΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του Ν. 3685/2008, ιδίως δε:
  α) Καθορίζει τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ.
  β) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ.
  γ) Ορίζει τους επιβλέποντες και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών με πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή.
  δ) Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.
  ε) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα.
  στ) Αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και σε επισκέπτες-καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.
3. Η ΣΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του ά. 2 του Ν. 3685/2008, ιδίως δε:
  α) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του ΔΠΜΣ.
  β) Επιβλέπει τις εξετάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό για την επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
4. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3685/2008..
5. Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας του ΑΠΘ αναλαμβάνει η Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΠΜΣ

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΕΔΙΠ, τηλ. και φαξ: 2310 999338, email : bioethics@med.auth.gr

Ιστοσελίδα : http://bioethics.med.auth.gr