Τρόπος Εισαγωγής

 

Τρόπος Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής για όλες τις κατευθύνσεις γίνεται με εξετάσεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση σε μία μόνο κατεύθυνση. Η εξέταση γίνεται σε τρία μαθήματα:

α. σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της κατεύθυνσης στην ελληνική γλώσσα,

β. σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ δημοσιοποιείται το Μάιο ή το αργότερο τον Ιούνιο. Σε αυτήν αναφέρονται τα εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και περιγράφονται αναλυτικά οι όροι συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις ορίζεται το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

 

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις σε όλες τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ γίνονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

 

Αποτελέσματα εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε όλες τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ ανακοινώνονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή το αργότερο αρχές Οκτωβρίου.

 

Εγγραφές επιτυχόντων

Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας της Σχολής που έπεται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, στην οποία επικυρώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων.