EU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW

A)Εισαγωγική αναφορά στη φύση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη ratio της νομικής τους προστασίας και τα διαφορετικά διεθνή νομοθετικά κείμενα που την προβλέπουν, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Συνθηκών της Βέρνης και των Παρισίων, της Συμφωνίας TRIPS και της Συνθήκης για την Πνευματική Ιδιοκτησία (WCT) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Σύντομη επισκόπηση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ΕΕ, με έμφαση ιδίως στα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στην οποία (προστασία) συμπεριλαμβάνονται, αφενός, η οριζόντια Οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 2004/48/ΕΚ και η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2000/31/ΕΚ, η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις ευθύνης των Παρόχων Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISPs) αναφορικά με το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται/"φιλοξενείται" από αυτούς. Σύντομη επεξήγηση της υπερκείμενης ισχύος του Ενωσιακού Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτού και των συναφών Διεθνών Συνθηκών.
Β) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη: Σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του δικαίου ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, με έμφαση στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας σε σύγκριση με το (προσφάτως θεσπισθέν) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ ή ενιαίου αποτελέσματος. Επεξήγηση του νομικού καθεστώτος που διέπει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το οποίο ρυθμίζεται από τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ) του 1973, καθώς και των νομοθετικών εξελίξεων που σημειώνονται όσον αφορά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ), που αντιστοίχως ρυθμίζονται από τους κανονισμούς 1257/2012/ΕΕ και 1260/2012/ΕΕ.
Γ) Σήματα στην Ευρώπη: επισκόπηση του νομικού καθεστώτος προστασίας των σημάτων στην Ευρώπη, με στόχο να διευκρινισθεί το υφιστάμενο "διττό σύστημα", το οποίο συνίσταται αφενός, στην Οδηγία για τα Σήματα (TMD) και, αφετέρου, στον Κανονισμό για το Κοινοτικό (ήδη, Ενωσιακό) Σήμα, όπως ισχύουν σήμερα. Δεδομένου ότι η νομοθεσία για την προστασία των σημάτων στην Ευρώπη είναι εναρμονισμένη στον ύψιστο δυνατό βαθμό, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το πιο σημαντικές ουσιαστικού δικαίου διατάξεις αναφορικά, για παράδειγμα, με τις προϋποθέσεις προστασίας, τους σχετικούς και απόλυτους λόγους απαραδέκτου, τον σκοπό της προστασίας και την απώλεια των δικαιωμάτων, ενώ θα γίνει και μία σύντομη αναφορά στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔικΕΕ, πρώην ΔΕΚ), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Δ) Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ευρώπη: Σύντομη ιστορική αναφορά στους δικαιοπολιτικούς στόχους του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, ακολουθούμενη από την παρουσίαση των πλέον πρόσφατων εξελίξεων (λ.χ. των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και, ιδίως, το Ίντερνετ)που μετέβαλαν το αντικείμενο προστασίας του εν λόγω δικαιικού κλάδου και διευκόλυναν την διασυνοριακή του εκμετάλλευση.Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστεί και η διαδικασία εναρμόνισης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, όπως υλοποιήθηκε μέσα από τη θέσπιση των 9 (εννέα) σχετικών Οδηγιών (μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015).
Ε) Σύντομη αναφορά σε συγγενή προστατευόμενα δικαιώματα επί άυλων αγαθών, τα οποία αποκτούν διαρκώς αυξανόμενη σημασία στην πράξη, αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας που προβλέπεται για τα "παραδοσιακά" δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως λ.χ. τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, οι γεωγραφικές ενδείξεις, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα κ.ο.κ.
ΣΤ) Προσπάθειες για και σημασία της εναρμόνισης των νομικών κυρώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η διφυής φύση και το περιεχόμενο της έννοιας "προσβολή", ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που εναρμονίζει τις αστικής φύσεως αξιώσεις που έχει στη διάθεσή του ο προσβληθείς δικαιούχος.
Ζ) Η διδασκαλία του μαθήματος ολοκληρώνεται με αναφορά στο ζήτημα της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ), η οποία επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει όποιος δικαιούχος επιθυμεί να στραφεί κατά του φερόμενου ως προσβολέα των δικαιωμάτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISPs), όπως αυτή προβλέπεται στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και διαμορφώνεται μέσα από τις συναφείς και ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔικΕΕ, πρώην ΔΕΚ). 

Κωδικός: 
ΕΛΕ38
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2018-2019
Είδος Μαθήματος: 
ERASMUS
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη, 10.00-12.00
Αίθουσα διδασκαλίας: 
407, 4ος όρ.
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου