ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧ.) 2016-2017 ΣΕΠΤ