Διοίκηση

Από 1.12.2017, η Νομική Σχολή διοικείται, σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 από τα ακόλουθα όργανα: 

Ι. Τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, η οποία απαρτίζεται από:

  • Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)
  • Όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής
  • Τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
  • Τους εκπροσώπους ΕΔΙΠ (διετής θητεία)

ΙΙ. Την Κοσμητεία, η οποία απαρτίζεται από:

  • Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)
  • Τους Διευθυντές των Τομέων (ετήσια θητεία)
  • Πέντε μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (τριετής θητεία)
  • Τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
  • Τους εκπροσώπους ΕΔΙΠ (διετής θητεία)

ΙΙΙ. Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)

Οι αρμοδιότητες κάθε οργάνου ορίζονται στα άρθρα 17 (Γενική Συνέλευση Σχολής), 18 (Κοσμητεία) και 19 (Κοσμήτορας) του ν. 4485/2017.

 

Η παρούσα σύνθεση των οργάνων της Σχολής ως τις 31.8.2020 έχει ως εξής:

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ: Καθηγητής Ιωάννης Στεφανίδης

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ