Πρόσκληση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, δωρεάς Αφών Κοντίδου

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12950/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, Δωρεάς Αφών Κοντίδου.

Συνημμένα αρχεία: