Χορήγηση τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12961/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3)  οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα.

Συνημμένα αρχεία: