Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12956/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης  χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου.

Συνημμένα αρχεία: