ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον Πίνακα Δικαιούχων Ανταποδοτικών Υποτροφιών του έτους 2018, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση με αρ. 2954/26 και 27.02.2018.