Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πενήντα (50) μαθήματα, από τα οποία:

  • τριάντα επτά (37) είναι υποχρεωτικά, και
  • δεκατρία (13) είναι μαθήματα επιλογής.

Υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών της Νομικής Σχολής.

Μαθήματα επιλογής είναι εκείνα τα οποία ο φοιτητής μπορεί κατ' αρχήν ελεύθερα να επιλέξει ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Υποχρεούται όμως να επιλέξει:

  • ένα (1) μάθημα Γενικής Παιδείας (ΓΠ), που επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων (4) προσφερομένων.
  • έξι (6) μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (ΠΕ), τα οποία επιλέγονται μεταξύ τριάντα (30) προσφερομένων, κατανεμημένων σε έξι (6) κύκλους των πέντε (5) μαθημάτων, αντίστοιχους προς τους έξι (6) Τομείς.
  • έξι (6) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (ΕΛΕ), που επιλέγονται μεταξύ ενενήντα (90) προσφερομένων, κατανεμημένων σε δύο (2) κύκλους. Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα από κάθε κύκλο και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα Διακλαδικά Σεμινάρια (ΔΣ) και τα ξενόγλωσσα μαθήματα.

Για τη συμμετοχή και εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα ορίζονται προαπαιτούμενα μαθήματα.

Όπως συμβαίνει σε κάθε κλάδο της επιστήμης, η κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης ξεκινά από την παρακολούθηση της διδασκαλίας με την ενεργό συμμετοχή του φοιτητή και ολοκληρώνεται με την κατ’ ιδίαν μελέτη. Αυτή περιλαμβάνει τόσο την σε βάθος κατανόηση της ύλης και της επιστημονικής μεθόδου, όσο και τη διάκριση όλων των διαφορετικών επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται στο γνωστικό αντικείμενο αλλά και αποτυπώνονται στη νομολογία των δικαστηρίων κατά την εφαρμογή του δικαίου. Η συστηματική λοιπόν παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην με ακρίβεια γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος, στην εξοικείωση με τον ενδεδειγμένο τρόπο σκέψης και στην εμπέδωση της επιστημονικής μεθόδου.

Καθώς η νομική επιστήμη είναι μια «εφαρμοσμένη» επιστήμη και τα περισσότερα μαθήματα εμφανίζουν πρακτική εφαρμογή, η διδασκαλία περιλαμβάνει και την εξάσκηση των φοιτητών στην επίλυση πρακτικών θεμάτων. Η επίλυση των πρακτικών αυτών ασκήσεων, ενταγμένη στον κύκλο των παραδόσεων, συμπληρώνει τη διδασκαλία κάθε μαθήματος και αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης.

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων πραγματοποιούνται στο τέλος του εξαμήνου, μέσα στην εξεταστική περίοδο, στην ύλη που αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών. Το είδος των εξετάσεων (γραπτές ή προφορικές) προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα. Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με κλίμακα μηδέν-δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μιας συμπληρωματικής εξέτασης, τον Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχει στη συμπληρωματική εξέταση, πρέπει να επανεγγραφεί και να παρακολουθήσει το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Εάν πρόκειται για μάθημα επιλογής, μπορεί να δηλώσει άλλο μάθημα.