Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Από 1/10/2015 τέθηκε σε ισχύ το νέος κανονισμός προγράμματος προπτυχικαών σπουδών (όπως ισχύει μετά από την εφαρμογή βελτιώσεων από την 1/10/2017)