Συμμετοχή φοιτητών σε πρόγραμμα Erasmus+

Συμμετοχή φοιτητών σε πρόγραμμα Erasmus +

https://eurep.auth.gr/sites/default/files/informative-material/EL-Erasmus%2B_Student_Charter.pdf. (Χάρτης Φοιτητή Erasmus)

 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+

3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Περίοδος μετακίνησης

Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 3 έως 12 μήνες

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών*, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση)

Παραδείγματα:

1.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών. (Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες) 

2.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.

3.    Κατά τη διάρκεια  ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus + μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

*Οι φοιτητές που ανήκουν σε Τμήματα 5ετούς και 6ετούς φοίτησης έχουν δικαίωμα μετακίνησης έως και 24 μήνες για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση)

https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall. (σύνδεσμος ενεργών Συμφωνιών Erasmus όλου του Αριστοτελείου)

 

Κριτήρια Επιλογής αιτούντων φοιτητών για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus +:

Ο ECTS Coordinator της Σχολής και σε συνεργασία με τους υπευθύνους των συμφωνιών της Νομικής αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις αφού λάβει υπόψη κατ’ αρχήν  τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση του κάθε φοιτητή σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης
  • Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
  • Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
  • Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
  • Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
  • Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
  • Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής
  • Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα

https://eurep.auth.gr/el/students/studies. (Erasmus + Σπουδές)

https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship. (Πρακτική Άσκηση Erasmus +)

https://eurep.auth.gr/el/students/international. (Erasmus + International )

https://eurep.auth.gr/el/students/erasmus_mundus (erasmus + Mundus)

https://eurep.auth.gr/sites/default/files/informative-material/Learning_Agreement_-_Outgoing_Students_-_2015-2016.doc (έντυπο της Συμφωνίας Σπουδών του Αριστοτελείου)