Αναγνώριση μαθημάτων Erasmus+

Αναγνώριση κινητικότητας Erasmus +

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του Α.Π.Θ. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό, όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to Learning Agreement. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση που δεν έχετε επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών σας γίνεται από το αρμόδιο όργανο (ECTS Coordinator) της Σχολής, ακόμη και στις περιπτώσεις που μετακινείστε μέσω διμερούς συμφωνίας άλλου Τμήματος, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσετε εσείς στο Γραφείο Erasmus+ της Σχολής ή θα στείλει το Ίδρυμα Υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Τα μαθήματα τα οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε είναι υποχρεωτικά ή επιλογής. Στην περίπτωση αντιστοίχησης με υπάρχον μάθημα  στο τρέχον πρόγραμμα της Νομικής, απευθύνεστε στους αρμόδιους διδάσκοντες προσκομίζοντας την αναλυτική σας βαθμολογία, το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, του οποίου αιτείστε την αναγνώριση και την αίτηση αναγνώρισης σπουδών ώστε οι Καθηγητές να υπογράψουν την αντιστοιχία των μαθημάτων. Συστήνεται αυτή η προσέγγιση να προηγείται της κινητικότητας ώστε να διευκολυνθείτε με την επιλογή των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγνωρίζονται ορισμένα μαθήματα από την κινητικότητα Erasmus και μόνο τότε, η Σχολή σας δίνει την δυνατότητα να τα αναγνωρίσετε ως ελεύθερης επιλογής υπολογίσιμα μέσα στα δεκατρία (13) μαθήματα επιλογής, τα οποία πρέπει να συγκεντρώσετε και προσμετρήσιμα στον βαθμό πτυχίου. Τα μη αντίστοιχα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται από τον ECTS Coordinator της Σχολής,  έχουν τον τύπο ΕΡΕΛΕ και μπορείτε με τον ως άνω τρόπο να αναγνωρίσετε έως τέσσερα (4), από τη στιγμή που υπάρχει περιθώριο μέσα στα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής, στα οποία έχετε εξεταστεί με επιτυχία. Συστήνεται επίσης όταν τα μαθήματα του πανεπιστημίου του εξωτερικού έχουν πολλά ECTS, όπως για παράδειγμα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και για να αναγνωριστεί το μεγαλύτερο μέρος των πιστωτικών μονάδων που συγκεντρώσατε, να αντιστοιχίζονται με δύο μαθήματα της Νομικής.

Με την επιστροφή σας, το Γραφείο Erasmus + της Σχολής εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει για κάθε μάθημα που επιλέξατε, παρακολουθήσατε και εξεταστήκατε με επιτυχία στο εξωτερικό, ότι το μάθημα αυτό αναγνωρίστηκε, καθώς και τις μονάδες ECTS που πιστωθήκατε και τη βαθμολογία σας (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθημάτων). Το πιστοποιητικό αυτό προωθείται επίσης στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ και τοποθετείται στον φάκελό σας.

 

Για την διαδικασία της αναγνώρισης μαθημάτων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν οι φοιτητές βλ. σχετικό σύνδεσμοΣχετικές διευκρινίσεις θα δίνονται μόνο από τη Γραμματεία και όχι από τον ECTS-Coordinator. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο erasmus@law.auth.gr.