ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»

1. ΠΜΣ με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»
Στο ΠΜΣ λειτουργούν τρεις ειδικεύσεις:
1) «Αστικό Δίκαιο»
2) «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» και
3)«Εργατικό Δίκαιο».
Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα στο Α ́ και Β ́ εξάμηνο. Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητέςεκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90).
Ιστοσελίδα: https://cpl.law.auth.gr/
Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος Νομικής, τηλ. 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2), email: info@law.auth.gr.