ΠΜΣ με τίτλο: «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη»

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο (Α ́ και Β ́). Τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής. Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).
 
Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος Νομικής, τηλ. 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2), email: info@law.auth.gr.