ΠΜΣ με τίτλο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές»

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές», και παρέχεται η δυνατότητα λήψης μιας εκ των ακολούθων ειδικεύσεων :

α) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών και

γ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε καθένα από τα Α ́ και Β' εξάμηνα προσφέρονται οκτώ (8) μαθήματα, εκ των οποίων ο κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει τέσσερα (4) σε κάθε εξάμηνο. Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Κάθε προσφερόμενο μάθημα εντάσσεται σε μια ή περισσότερες ειδικεύσεις. Εφόσον ο φοιτητής επιλέξει τουλάχιστο τέσσερα (4) συνολικά  μαθήματα που ανήκουν σε μια ειδίκευση, στα οποία περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό μάθημα κάθε ειδίκευσης, και εκπονήσει τη διπλωματική εργασία του σε συναφές αντικείμενο, λαμβάνει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών» στη  συγκεκριμένη ειδίκευση.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος Νομικής, τηλ. 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2), email: info@law.auth.gr.