ΠΜΣ με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο»

Στο Α ́ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Στο Β ́ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο (Α και Β) είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κατ’ επιλογήν. Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος Νομικής, τηλ. 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2), email: info@law.auth.gr.