ΠΜΣ με τίτλο: «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»

Στο Α ́ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Στο Β ́ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Οι φοιτητέςσε κάθε εξάμηνο (Α ́ και Β ́) είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κατ’ επιλογήν.

Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).