ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»

Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Νομικής ΑΠΘ
Συμμετέχει: το Τμήμα Νομικής ΔΠΘ
 
Πληροφορίες:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής: http://www.law.auth.gr/.
Γραμματεία Τμήματος Νομικής, τηλ. 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2), email: info@law.auth.gr.