ΔΠΜΣ με τίτλο: «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές»

ΔΠΜΣ με τίτλο: «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές»

με ειδικεύσεις:

α. «Ιστορία της Φιλοσοφίας»

β. «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο»

Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Συμμετέχουν τα Τμήματα: α. Νομικής ΑΠΘ, β. Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ,

Πληροφορίες:

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ: http://www.edlit.auth.gr/ και του Προγράμματος: http://www.edlit.auth.gr/MA-phil

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ, τηλ. 2310 997319