ΔΠΜΣ με τίτλο: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»

ΔΠΜΣ με τίτλο: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» με ειδικεύσεις:

α. «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

β. «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός»

γ. «Πολιτιστικός - Θρησκευτικός Τουρισμός»

Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Συμμετέχουν τα Τμήματα: α. Γεωπονίας ΑΠΘ, β. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, γ. Θεολογίας ΑΠΘ, δ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, ε. Νομικής ΑΠΘ.

Πληροφορίες:

στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://msc-tourism.econ.auth.gr/

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, τηλ. 2310 995273, email: msc-tourism@econ.auth.gr και email: info@econ.auth.gr.