ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΑΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και εργατικό Δίκαιο".

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το διάστημα μεταξύ 11-20 Σεπτεμβρίου 2018.

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών:

α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 13:30-15:00.

β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@law.auth.gr ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών. 

Ημερομηνίες εξετάσεων: Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζεται στη συνημμένη προκήρυξη. Οι αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθούν στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες:  Γραμματεία Νομικής  τηλ. 2310996510, εσωτ 2, email: info@law.auth.gr