Κέντρο Αριστείας Jean Monnet "Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία"

Ακαδ. Συντονίστρια: Λ. Παπαδοπούλου
Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet «European Constitutionalism and Religion(s)» δημιουργήθηκε στο ΑΠΘ τον Οκτώβριο του 2018 και χρηματοδοτείται, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (για τα έτη 2018-2021). Αποσκοπεί στην έρευνα, διδασκαλία, επιμόρφωση και διάλογο τόσο σε επιστημονικό πλαίσιο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των ζητημάτων που εγείρονται από την επανάκαμψη της θρησκείας στον δημόσιο χώρο, ιδίως της Ευρωπαϊκής ηπείρου και με περαιτέρω εστίαση στην Ελλάδα, και τη σχέση αυτής με τις αξίες και τα προτάγματα του ευρωπαϊκού συνταγματισμού και του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα διοργανωθούν συνέδρια, θερινά σχολεία και σεμινάρια και θα εκδοθούν (εντύπως ή ηλεκτρονικά) βιβλία και μελέτες.